Shërbimet

 • Ofrimi i konsulencës ligjore;
 • Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara institucioneve të administratës publike;
 • Mbrotja dhe përfaqësimi në çështje penale, civile, tregtare dhe administrative;
 • Mbrojtja  dhe përfaqësimi përpara Gjykatave të Rretheve Gjyqësore, Gjykatave
 • Administrative të shkallës së parë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë;
 • Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatave të Apelit në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, si Gjykatës Administrative të Apelit;
 • Mbrojtja dhe përfaqësimi në fazën e hetimeve paraprake përpara të gjitha prokurorive në Republikën e Shqipërisë;
 • Mbrojta dhe përfaqësimi përpara Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda si dhe përpara Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda;
 • Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatës së Lartë;
 • Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatës Kushtetuese;
 • Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, por jo vetëm;
 • Mbrojtja dhe përfaqësimi përpra trupave të arbitrazhit brenda dhe jashtë vendit.