Entries by alterum

TË DREJTAT E TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN DHE TRAJTIMI I TYRE NË MËNYRË TË BARABARTË GJATË VAZHDIMIT TË PROCESIT MËSIMOR

Garantimi dhe zbatimi i të drejtave materiale dhe procedurale të të miturve gjatë procesit penal dhe pas përfundimit të tij, është një element i rëndësishëm, i cili sjell jo vetëm respektimin e procesit të rregullt ligjor, por ndikon edhe në një proces të shpejt rehabilitimi, riedukimi dhe riintegrimi të të miturit në konflikt me ligjin. […]

Ndërhyrja e shtetit ne marrëdhëniet kontraktore private gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të COVID-19

Ndarja kryesore e së drejtës, e cila vazhdon edhe sot të jetë evidente është ndarja në të drejtën publike (ius publicum) dhe të drejtën private (ius privatum). Kjo ndarje ka një origjinë të hershme, që në Romën e lashtë, ku juristi i shquar Ulpianus dhe përkufizimin: “E drejta publike është ajo që i përket shtetit, […]

Mbrojtja e shëndetit dhe siguria në punë gjatë kohës së epidemisë të COVID -19

Mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punëmarrësve gjatë kohës së kryerjes së punës është një nga të drejtat, që i është dhënë një mbrojtje të veçantë në aktet ligjore ndërkombëtare, si dhe nga legjislacioni i brendshëm. Kuadri ligjor aktual ka parashikuar një tërësi dispozitash që vendosin përpara detyrimit punëdhënësin për të marrë të gjitha masat […]