EKSPERTIZA

ALTERUM LAW FIRM përbëhet nga një grup avokatësh, të cilët…

STAFI

ALTERUM përbëhet nga avokatë me përvojë, të specializuar në ofrimin e …

ALTERUM LAW FIRM është një zyrë ligjore e themeluar që në vitin 2014. Kjo zyrë përbëhet nga avokatë me përvojë dhe të specializuar në ofrimin e shërbimeve ligjore dhe përfaqësimin përpara gjykatave të brëndshme dhe ndërkombëtare, në çështje civile, penale, administrative, tregtare, familjare, arbitrazhi, etj

Të gjitha shërbimet e ALTERUM LAW FIRM

Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara institucioneve të administratës publike

Ofrimi i konsulencës ligjore

Mbrotja dhe përfaqësimi në çështje penale, civile, tregtare dhe administrative

Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatave të Rretheve Gjyqësore, Gjykatave Administrative të shkallës së parë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë

Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatave të Apelit në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, si Gjykatës Administrative të Apelit

Mbrojtja dhe përfaqësimi në fazën e hetimeve paraprake përpara të gjitha prokurorive në Republikën e Shqipërisë

Mbrojta dhe përfaqësimi përpara Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda si dhe përpara Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda

Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatës së Lartë

Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatës Kushtetuese

Mbrojtja dhe përfaqësimi përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, por jo vetëm

Mbrojtja dhe përfaqësimi përpra trupave të arbitrazhit brenda dhe jashtë vendit